Planet With – Episodio 03

M U S T
P R O T E C T

 

Highlight della puntata, Rikiya Koyama e Norio Wakamoto.

 

Pianeta Con 03 ~ Vendicatore 1

Rumiao!